New Calender 2077 BS

 

 

लिलाधर एजुकेशनल एकेडेमी
LILADHAR EDUCATIONAL ACADEMY
Final Examination-2076

 

नोट:१. परिक्षामा प्रतेक विद्यार्थी स्कूल ड्रेशमा आउनु पर्ने
२.परिक्षामा बस्नको लागि परिक्षा प्रवेश कार्ड अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने
३. परिक्षा प्रवेश कार्ड लिनको लागि चैत्र सम्मको मासिक शुल्क चुक्ता हुनुपर्ने
चैत्र सम्मको मासिक शुल्क चुक्ता नभएको खण्डमा परिक्षामा बस्न नपाइने
५. कुनै बिषयमा नकल गरेको फेला परेमा त्यो बिषयको पेपर रद्दहुने
५. यो नोटिश वा अन्य जानकारीको लागि हाम्रो स्कुलको WebSite:www.liladhareducationalacademy.com.
मा हेर्नु सकिने
७.नया दिद्यर्थीको [सरस्वती पूजाको वा त्यस पछि भर्ना भएको दिद्यार्थी ] हकमा उपरोक्त केहि कुरा लागु नहुने